Inventarisatie

Verslag inventarisatie binnenstad van Breda tot en met 2020

 

Uitvoerder  Leden Plantenwerkgroep KNNV afdeling Breda
Jaar  Nieuwkomers in 2020
 2010-2020

Overzicht lijst met nieuwkomers in Breda in 2020

Overzicht lijst met stadsplanten Breda tot en met 2020.

 

Verslag inventarisatie binnenstad van Breda 2015

 

Opdrachtgever  Gemeente Breda
Uitvoerder  Leden Werkgroep Stadsplanten Breda en
 leden Plantenwerkgroep KNNV afdeling Breda
Jaar  2010-2015
 2019

Overzicht lijst met stadsplanten Breda van 2010 - 2015.

Verslag inventarisatie binnenstad van Breda

Opdrachtgever  Gemeente Breda
Uitvoerder  Leden Werkgroep Stadsplanten Breda en
 leden Plantenwerkgroep KNNV afdeling Breda
Jaar  2010

In 2010 heeft de plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Breda samen met leden van het projectteam stadsplanten Breda de binnenstad van Breda geïnventariseerd. Het betreft het gedeelte binnen de singels en het gedeelte tussen de Vredenburchsingel en Julianalaan. De oeverbegroeiing van de singels is niet meegenomen. Gedurende het groeiseizoen zijn alle straten,  pleinen en openbare gangetjes een of meer keren bekeken op het voorkomen van planten in het stedelijk gebied. Het betreft alleen de openbare ruimte.

Werkwijze.
De binnenstad van Breda is in 7 vakken verdeeld. Elk vak is toebedeeld aan een waarnemer die het vak een of meer keren intensief heeft doorkruist en alle voorkomende wilde planten heeft genoteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de streeplijsten van Floron om zo zeker te zijn van een correcte naamgeving. Van de meer bijzondere soorten is via een GPS een plaatsbepaling uitgevoerd, uitgedrukt in de Amersfoortcoördinaten. Tevens is van deze soorten de abundantie aangegeven.
Onder bijzondere soorten wordt verstaan: in elk geval rode- lijstsoorten, soorten voorkomend op muren en verder soorten die voor een stedelijke omgeving opvallend of bijzonder zijn.  De term bijzondere soorten is niet scherp afgebakend.
De binnenstad is verdeeld over twee kilometerhokken: 112-399 en 112-400. Op het einde van 2010 zijn alle gegevens verzameld en ingevoerd in een Excelwerkblad.

De binnenstad.
De binnenstad kenmerkt zich vanzelfsprekend door veel geplaveide straten en pleinen waar planten weinig kans krijgen om zich te ontplooien, maar ook door schaduwrijke vochtige gangetjes en kade- en tuinmuren.
De meeste planten zijn aangetroffen in het gebied tussen de echte binnenstad en de singels. Denk hierbij aan omgeving Sophiastraat/Nassaustraat, Chasséveld, Fellenoordstraat, Middellaan en omgeving Beatrixstraat nabij het burgemeester van Sonsbeekpark.

Gevonden soorten.
De inventarisatie levert een interessant scala aan planten op. In totaal zijn er buiten de oeverbegroeiing van de singels 301 soorten gevonden. Een respectabel aantal, die van oorsprong in verschillende biotopen thuishoren.
Het aantal gevonden rode-lijstsoorten is beperkt en betreft een aantal bosaardbeien op een parkeerterrein langs de Marksingel en akkerleeuwenbek boven de parkeergarage achter het Stadskantoor. Dit betekent niet dat er geen bijzondere planten zijn aangetroffen. In het onderstaande een greep uit planten die bijzonder zijn of in het oog springen.

Muurplanten.
Een aparte plaats binnen de stadsplanten nemen de muurplanten in die we op meer plaatsen in de binnenstad aantreffen.  Gevonden zijn: steenbreekvaren, muurvaren, tongvaren, gele helmbloem, klein glaskruid, muurleeuwenbek, muurfijnstraal en vlinderstruik.
Steenbreekvaren is weer terug nabij de veel besproken muur tegenover het Spanjaardsgat. In 2010 zijn drie planten waargenomen. In de Fellenoordstraat op de lage muur met hekwerk voor de Seelig-kazerne staan ruim honderd steenbreekvarens. De overige muurplanten kom je, met uitzondering van klein glaskruid op diverse muren tegen, waarbij muurleeuwenbek en muurvaren beslist geen zeldzame planten meer zijn. Muurvaren is de eerste van de varens die op muren verschijnt. Na circa 20 jaren kan hij zich vestigen. Voor de overige varens geldt al gauw een periode van vijftig jaar. De cement dient voldoende ‘gerijpt’ te zijn om als vestigingsplaats te dienen.
Op de muur langs de Nieuwe Prinsenkade zijn de meest voorkomende muurplanten van de binnenstad te vinden. Klein glaskruid staat slechts op een enkele plaats aan de Middellaan.
Ook kelderputten bevatten een interessante begroeiing; het betreft vooral varens zoals wijfjesvaren, mannetjesvaren en tongvaren. De vochtig putten vormen een ideale groeiplaats. Twee mooie wijfjesvarens staan in de putten achter het stadhuis op het Stadserf. Wijfjesvaren komt ook veel voor langs de singels.

Wat zijn nu voor de binnenstad typische stadsplanten?
Liggende vetmuur kan wel worden aangeduid als één van de meest voorkomende stadsplanten. Een nauwe straatvoeg is voor dit lid van de anjerfamilie met zijn priemvormige blaadjes meer dan voldoende om de gehele cyclus van zaad tot zaad te realiseren. Vroeg in het voorjaar laat de vroegeling zijn kleine witte bloemetjes als een wit waas zien op het plein voor het Casino. Duizenden plantjes versieren de straatstenen,  later gevolgd door een zilverachtig schijnsel van de hauwtjes.  Vroegeling komt ook vaak voor in boomspiegels van planten en op zeer schrale zanderige stukken is ook kaal breukkruid en kransmuur is te vinden. Deze laatste voelt zich ook goed thuis tussen de gevel en de stoeprand en breidt zich vooral in het westen van Breda (Tuinzigt) sterk uit. In 2011 proberen we hier een goed beeld van te krijgen.
In de boomspiegels van de stadsbomen is naast de bekende planten als straatgras, vogelmuur, zandhoornbloem, gewone zandmuur ook klein bronkruid te vinden. Deze laatste plant wordt veelal op natte stukken van weilanden aangetroffen. Op plaatsen waar de grond door trekkersporen of veelvuldig koeiengetrappel  is verdicht en het water blijft staan.
Sterk uitbreidend op de warme plaatsen vooral tussen gevel en stoeptegels is de gehoornde klaverzuring met zijn kleine gele bloemetjes, zijn roodachtig blad en zijn openspringende vruchten. Springzaad zou ook een goede term zijn voor deze plant. Waarschijnlijk is hij meegelift met de tuinplanten en zo de kans gekregen om zich een plek te veroveren in de warme, stenige binnenstad, waar dit plantje zich uitermate goed thuis voelt.

De schijnaardbei grijpt zijn kansen vooral in de schaduwrijke gangetjes en ziet er met zijn knalrode vruchten en gele bloemen aantrekkelijk uit. Helaas, de vruchten zijn smakeloze zomerkoninkjes.
Bijzonder voor de stad Breda is het geslacht der fijnstralen. Het zijn eigenlijk twee geslachten: Conyza en Erigeron. Tot het geslacht Conyza behoren: de alomtegenwoordige Canadese fijnstraal, de uitbreidende gevlamde fijnstraal en de wat minder voorkomende de hoge fijnstraal. Vooral de gevlamde fijnstraal is aan een opmars door de stad bezig en is op veel plaatsen tegen de gevels van huizen te bewonderen.  De opmars in Nederland is zelfs in Breda gestart. Tot het geslacht Erigeron behoren de hoge zomerfijnstraal met zijn madeliefachtige bloemetjes en de reeds eerder genoemde muurfijnstraal.
Lopend door de straten tref je ook diverse soorten klokjes aan, voor het merendeel ontstapt uit de nabij gelegen tuinen. Meest voorkomend is ongetwijfeld het kruipklokje met zijn blauwe stervormige bloemetjes dat zich met succes nabij gevels en tuinmuurtjes ontwikkelt, regelmatig vergezeld van zijn verwanten het akkerklokje en het prachtklokje.
Het inlandse grasklokje met zijn lijnvormige blaadjes is plaatselijk een sieraad voor de singels.
Ook een echte tuinvlieder die buiten de tuinen aan een opmars is begonnen is de eendagsbloem, helderblauwe bloemen sieren de plant.
Zwarte nachtschade, een veel voorkomend akkeronkruid, is in de binnenstad nauwelijks aangetroffen, wel zijn verwant de beklierde nachtschade.  Je moet wel goed kijken om het verschil te zien met deze verwant die op gunstige standplaatsen omvangrijke bossen kan vormen van ruim een meter doorsnede.  Kenmerkend zijn de beklierde haren op de donkergekleurde stengels .
Overblijvende ossentong met zijn helderblauwe bloemen is op wat verwaarloosde plekken zeker geen onbekende. Ook schijnpapaver met gele of oranje bloemen, een veel toegepaste tuinplant, wordt regelmatig nabij voortuintjes gesignaleerd.
De ooievaarsbekken zijn ook goed vertegenwoordigd in de binnenstad.  In de Margrietstraat staat de bermooievaarsbek, een soort die lijkt op de zachte ooievaarsbek maar in alles een maatje groter is. De zachte en de kleine ooievaarsbek en het verwante robertskruid zijn veel voorkomend.
Van de ‘kersen’ is kleine veldkers de meest algemene en in het voorjaar overal talrijk. Dat kan niet worden gezegd van de Amerikaanse kruidkers en de naar muizen ruikende steenkruidkers en de zeldzame roze bloeiende rozetsteenkers. Deze laatste stond boven de parkeergarage achter het Stadskantoor. Ook muf ruikende kleine varkenskers met zijn onooglijke bloemen, de kroonbladeren ontbreken geheel, wordt in toenemende mate tussen de stenen aangetroffen.
Winter- en roze postelein zijn in het voorjaar opvallende verschijningen. Lopend langs de Coulissen nabij het Chasséveld is de winterpostelein een veel voorkomende plant op met grind gevulde vakken nabij de appartementencomplexen. De roze postelein zoekt meer de schaduw op en kan plaatselijk zeer talrijk optreden.
Hoewel grassen en grasachtige minder aandacht krijgen vanwege hun op het eerste oog weinig aantrekkelijk uiterlijk, zijn ze op veel plaatsen te zien. Vooral de eenjarige grassen die in de tweede helft van het seizoen bloeien, gedijen goed tussen de warme stenen. Het zijn planten die het goed doen bij veel licht en warmte. Denk hierbij aan straatliefdegras, glad en harig vingergras en geelrode en groene naaldaar. Plaatselijk laat ook het weinig droogtegevoelig duinriet met zijn stevige wortelstokken van zich horen. Gedijt goed langs stoepranden, maar ook in plantsoenen tussen de klimop of aangeplante heesters. Laat zich zeer moeilijk verwijderen.
Een plant die je vaak tegenkomt op de wat verdichte, natte plekken in de natuurgebieden rond Breda is de tengere rus. Dit schijngras voelt zich ook prima thuis op weinig gebruikte parkeerterreinen, waar tijdelijk water blijft staan.
Op weinig gebruikte parkeerterreinen treffen we ook steeds vaker de bleekgele droogbloem aan. Al vroeg in het seizoen zijn de witte sterk behaarde rozetten soms met honderden tegelijk te vinden, later gevolgd door een sierlijke bloemstengel.  Het parkeerterrein bij het oude kadaster is hiervan een mooi voorbeeld.
Ook kruiden laten zich niet onbetuigd. Vooral citroenmelisse met zijn doordringende geur treffen we verspreid door de stad aan.

Tot slot.
Zelf in de versteende binnenstad van Breda zien planten, zelfs bijzondere planten kans om zich te handhaven.  In bovenstaande is een greep gedaan uit de meest bijzondere planten.  In 2011 gaan we verder en richten ons op de westelijke helft van Breda, net buiten de singels, Haagpoort en Tuinzigt.

Bijlage bij 'Verslag inventarisatie binnenstad van Breda' :
Gevonden planten in de binnenstad van Breda in 2010.
tabel inventarisatie binnenstad Breda 2010.pdf (373 kB)

Nr. Nederlandse naam Latijnse naam
 2
 4
 5
11
12
19
24
29
35
36
42
46
47
70
72
75
80
81
89
96
101
102
112
113
119
135
139
143
165
174
188
194
195
198
200
203
205
206
235
258
295
296
298
305
306
310
315
320
331
336
338
339
349
350
358
359
364
366
372
390
393
394
406
407
408
410
412
421
428
443
446
448
450
451
455
457
462
475
483
490
495
498
520
526
529
543
544
545
546
557
571
572
573
574
575
576
579
582
587
589
598
601
606
609
611
631
636
639
649
654
658
661
680
690
699
700
701
704
706
708
725
727
733
741
745
756
761
763
780
785
790
792
794
795
796
799
801
809
813
822
823
835
840
842
843
867
873
894
897
909
910
911
915
916
919
926
932
933
934
944
946
947
952
958
968
970
971
972
973
977
978
984
1006
1010
1017
1021
1032
1037
1040
1047
1056
1061
1076
1078
1093
1094
1097
1099
1101
1112
1118
1119
1133
1163
1170
1172
1175
1176
1192
1195
1197
1211
1218
1219
1221
1224
1225
1227
1234
1236
1237
1245
1250
1259
1260
1267
1296
1298
1299
1305
1306
1316
1318
1321
1322
1333
1343
1347
1351
1352
1363
1369
1370
1378
1384
1392
1393
1474
1494
1634
1642
1645
1648
1679
1687
1689
1720
1733
1738
1762
1766
1772
1804
1807
1817
1823
1833
1850
1851
1859
1865
1871
1873
1877
1884
1896
1898
1917
1917
2268
2290
2324
2326
2337
2376
2430
2466
2485
2486
5007
5032
5117
5146
5192
5230
5247
5255
5312
5327
5328
5352
5357
5363
5364
5366
5445
5454
5457
5475
5490
Gewone esdoorn
Duizendblad
Wilde bertram
Zevenblad
Hondspeterselie
Gewoon struisgras
Kruipend zenegroen
Look-zonder-look
Kraailook
Zwarte els
Grote vossenstaart
Kleine majer
Papegaaienkruid
Fluitenkruid
Akkerleeuwenbek
Kleine leeuwenklauw
Wilde akelei
Zandraket
Gewone zandmuur
Glanshaver
Bijvoet
Italiaanse aronskelk
Muurvaren
Steenbreekvaren
Wijfjesvaren
Madeliefje
Zachte berk
Zwart tandzaad
IJle dravik
Duinriet
Haagwinde
Prachtklokje
Akkerklokje
Grasklokje
Herderstasje
Kleine veldkers
Pinksterbloem
Rozetsteenkers
Ruige zegge
IJle zegge
Kluwenhoornbloem
Gewone hoornbloem
Zandhoornbloem
Stinkende gouwe
Melganzenvoet
Stippelganzenvoet
Korrelganzenvoet
Moederkruid
Akkerdistel
Speerdistel
Winterpostelein
Bosrank
Lelietje-van-dalen
Akkerwinde
Kleine varkenskers
Grove varkenskers
Gele helmbloem
Hazelaar
Klein streepzaad
Kropaar
Doornappel
Peen
Vingerhoedskruid
Glad vingergras
Harig vingergras
Grote zandkool
Grote kaardenbol
Mannetjesvaren
Europese hanenpoot
Zandhaver
Kweek
Beklierde basterdwederik
Wilgenroosje
Harig wilgenroosje
Donkergroene basterdwederik
Viltige basterdwederik
Heermoes
Canadese fijnstraal
Vroegeling
Koninginnenkruid
Kroontjeskruid
Tuinwolfsmelk
Rood zwenkgras
Moerasspirea
Bosaardbei
Gewone hennepnetel
Harig knopkruid
Kaal knopkruid
Kleefkruid
Geel walstro
Zachte ooievaarsbek
Donkere ooievaarsbek
Beemdooievaarsbek
Kleine ooievaarsbek
Bermooievaarsbek
Robertskruid
Geel nagelkruid
Hondsdraf
Bleekgele droogbloem
Moerasdroogbloem
Klimop
Stijve zonnebloem
Reuzenberenklauw
Kaal breukkruid
Oranje havikskruid
Gestreepte witbol
Kruipertje
Hop
Sint-Janskruid
Gewoon biggenkruid
Hulst
Klein springzaad
Pitrus
Tengere rus
Kompassla
Witte dovenetel
Hoenderbeet
Gevlekte dovenetel
Paarse dovenetel
Akkerkool
Vertakte leeuwentand
Kleine leeuwentand
Steenkruidkers
Muurleeuwenbek
Vlasbekje
Engels raaigras
Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Wolfspoot
Grote kattenstaart
Klein kaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Echte kamille
Reukeloze kamille
Schijfkamille
Hopklaver
Luzerne
Witte honingklaver
Watermunt
Tuinbingelkruid
Bosbingelkruid
Klein bronkruid
Akkervergeet-mij-nietje
Veelkleurig vergeet-mij-nietje
Ruw vergeet-mij-nietje
Watergentiaan
Grote teunisbloem
Wilde marjolein
Klein vogelpootje
Witte klaverzuring
Gehoornde klaverzuring
Stijve klaverzuring
Bleke klaproos
Grote klaproos
Klein Glaskruid
Groot hoefblad
Timoteegras
Riet
Tongvaren
Hertshoornweegbree
Smalle weegbree
Grote weegbree
Straatgras
Veldbeemdgras
Gewoon varkensgras
Zwaluwtong
Heggenduizendknoop
Waterpeper
Beklierde duizendknoop
Perzikkruid
Gewone eikvaren
Postelein
Zilverschoon
Vijfvingerkruid
Gewone brunel
Sleedoorn
Gevlekt longkruid
Zomereik
Scherpe boterbloem
Gewoon speenkruid
Kruipende boterbloem
Knopherik
Moeraskers
Akkerkers
Veldzuring
Schapenzuring
Kluwenzuring
Waterzuring
Ridderzuring
Liggende vetmuur
Boswilg
Grauwe wilg s.l
Gewone vlier
Eenjarige hardbloem
Knopig helmkruid
Voorjaarshelmkruid
Muurpeper
Wit vetkruid
Klein kruiskruid
Geelrode naaldaar
Groene naaldaar
Gewone raket
Bitterzoet
Zwarte nachtschade
Late guldenroede
Gekroesde melkdistel
Gewone melkdistel
Wilde lijsterbes
Gewone spurrie
Gerande schijnspurrie
Rode schijnspurrie
Moerasandoorn
Vogelmuur
Gewone smeerwortel
Boerenwormkruid
Taxus
Hazenpootje
Liggende klaver
Kleine klaver
Rode klaver
Witte klaver
Klein hoefblad
Grote lisdodde
Grote brandnetel
Kleine brandnetel
Echte valeriaan
Koningskaars
Veldereprijs
Gewone ereprijs
Klimopereprijs
Tijmereprijs
Vogelwikke
Ringelwikke
Akkerviooltje
Maarts viooltje
Eekhoorngras
Gewoon langbaardgras
Fijn schapengras
Moeras-vergeet-mij-nietje
Gewone braam
Kantige basterdwederik
Egelantier
Fraaie vrouwenmantel
Roze winterpostelein
Zwaardherik
Kruisbladige wolfsmelk
Zomerfijnstraal
Bezemkruiskruid
Beklierde nachtschade
Straatliefdegras
Knoopkruid
Wollige munt
Raapzaad
Boekweit
Aarmunt
Oosterse karmozijnbes
Tomaat
Noorse esdoorn
Witte paardenkastanje
Zonnebloem
Zilverschildzaad
Overblijvende ossentong
Japanse duizendknoop
Robinia
Peterselievlier
Draadereprijs
Bonte gele dovenetel
Reigersbek
Gewone reigersbek
Aardappel
Jakobskruiskruid
Akkermelkdistel
Prikneus
Zachte dravik
Moeraswalstro
Paardenbloem
Kransmuur
Muurfijnstraal
Chinese bruidsluier
Hemelboom
Vlinderstruik
Schijnaardbei
Meelbes
Wijnstok
Herfstaster
Stokroos
Citroenmelisse
Zwarte en Canadapopulier
Gevlamde fijnstraal
Hoge fijnstraal
Kruipklokje
Gebroken hartjes
Schijnpapaver
Grijs kattenkruid
Donzige klaproos
Eendagsbloem
Smalle wikke
Middelste teunisbloem
Gevlekte dovenetel s.l.
Brede wespenorchis
Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapium
Agrostis capillaris
Ajuga reptans
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Amaranthus blitum
Amaranthus retroflexus
Anthriscus sylvestris
Misopates orontium
Aphanes inexpectata
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis thaliana
Arenaria serpyllifolia
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Arum italicum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes
Athyrium filix-femina
Bellis perennis
Betula pubescens
Bidens frondosa
Anisantha sterilis
Calamagrostis epigejos
Calystegia sepium
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Arabidopsis arenosa
Carex hirta
Carex remota
Cerastium glomeratum
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Cerastium semidecandrum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium ficifolium
Chenopodium polyspermum
Tanacetum parthenium
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Claytonia perfoliata
Clematis vitalba
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Coronopus didymus
Coronopus squamatus
Pseudofumaria lutea
Corylus avellana
Crepis capillaris
Dactylis glomerata
Datura stramonium
Daucus carota
Digitalis purpurea
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli
Leymus arenarius
Elytrigia repens
Epilobium ciliatum
Chamerion angustifolium
Epilobium hirsutum
Epilobium obscurum
Epilobium parviflorum
Equisetum arvense
Conyza canadensis
Erophila verna
Eupatorium cannabinum
Euphorbia helioscopia
Euphorbia peplus
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Galeopsis tetrahit
Galinsoga quadriradiata
Galinsoga parviflora
Galium aparine
Galium verum
Geranium molle
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Gnaphalium luteo-album
Gnaphalium uliginosum
Hedera helix
Helianthus x laetiflorus
Heracleum mantegazzianum
Herniaria glabra
Hieracium aurantiacum
Holcus lanatus
Hordeum murinum
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Ilex aquifolium
Impatiens parviflora
Juncus effusus
Juncus tenuis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium maculatum s. str.
Lamium purpureum
Lapsana communis
Leontodon autumnalis
Leontodon saxatilis
Lepidium ruderale
Cymbalaria muralis
Linaria vulgaris
Lolium perenne
Lotus corniculatus var. corniculatus
Lotus pedunculatus
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Malva neglecta
Malva sylvestris
Matricaria recutita
Tripleurospermum maritimum
Matricaria discoidea
Medicago lupulina
Medicago sativa
Melilotus albus
Mentha aquatica
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Montia minor
Myosotis arvensis
Myosotis discolor
Myosotis ramosissima
Nymphoides peltata
Oenothera erythrosepala
Origanum vulgare
Ornithopus perpusillus
Oxalis acetosella
Oxalis corniculata
Oxalis fontana
Papaver dubium
Papaver rhoeas
Parietaria judaica
Petasites hybridus
Phleum pratense subsp. pratense
Phragmites australis
Asplenium scolopendrium
Plantago coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major subsp. major
Poa annua
Poa pratensis
Polygonum aviculare
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria maculosa
Polypodium vulgare
Portulaca oleracea
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pulmonaria officinalis
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer
Ranunculus repens
Raphanus raphanistrum
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex hydrolapathum
Rumex obtusifolius
Sagina procumbens
Salix caprea
Salix cinerea
Sambucus nigra
Scleranthus annuus
Scrophularia nodosa
Scrophularia vernalis
Sedum acre
Sedum album
Senecio vulgaris
Setaria pumila
Setaria viridis
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum nigrum subsp. nigrum
Solidago gigantea
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Spergula arvensis
Spergularia media subsp. angustata
Spergularia rubra
Stachys palustris
Stellaria media
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taxus baccata
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tussilago farfara
Typha latifolia
Urtica dioica
Urtica urens
Valeriana officinalis
Verbascum thapsus
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica serpyllifolia
Vicia cracca
Vicia hirsuta
Viola arvensis
Viola odorata
Vulpia bromoides
Vulpia myuros
Festuca filiformis
Myosotis scorpioides subsp. scorpioides
Rubus fruticosus
Epilobium tetragonum
Rosa rubiginosa
Alchemilla mollis
Claytonia sibirica
Eruca vesicaria
Euphorbia lathyrus
Erigeron annuus
Senecio inaequidens
Solanum nigrum subsp. schultesii
Eragrostis pilosa
Centaurea jacea
Mentha rotundifolia (x)
Brassica rapa
Fagopyrum esculentum
Mentha spicata
Phytolacca esculenta
Lycopersicon esculentum
Acer platanoides
Aesculus hippocastanum
Helianthus annuus
Lobularia maritima
Pentaglottis sempervirens
Fallopia japonica
Robinia pseudoacacia
Sambucus nigra var. laciniata
Veronica filiformis
Lamiastrum galeobdolon ‘Florentinum’
Erodium cicutarium
Erodium cicutarium
Solanum tuberosum
Senecio jacobaea
Sonchus arvensis
Lychnis coronaria
Bromus hordeaceus
Galium palustre
Taraxacum officinale
Polycarpon tetraphyllum
Erigeron karvinskianus
Fallopia baldschuanica
Ailanthus altissima
Buddleja davidii
Potentilla indica
Sorbus aria
Vitis vinifera
Aster x versicolor
Alcea rosea
Melissa officinalis
Populus nigra + x canadensis
Conyza bonariensis
Conyza sumatrensis
Campanula poscharskyana
Dicentra spectabilis
Meconopss cambrica
Nepeta x faassenii
Papaver atlanticum
Tradescantia virginiana
Vicia sativa subsp. nigra
Oenothera biennis
Lamium maculatum s.l.
Epipactis helleborine subsp. helleborine

 

Een samenwerking van IVN Mark&Donge en KNNV Breda